?in'in ihracat dü?ü?ü daral?rken ithalat tedirgin edici

2021-10-21 19:01:36 CRI
咪乐|直播|平台|官网 北京时间3月13日18:00,2018年亚冠小组赛F组第四轮展开角逐,上港客场1-0小胜蔚山现代,提前两轮出线。

?in'in ihracat dü?ü?ü daral?rken ithalat tedirgin edici

Çin'in May?s ay?nda, ihracat dü?ü?ündeki daralma cesaret vericiyken resmi verilere göre ithalatta beklenmedik bir gerileme ya?an?yor. Bu tablonun ortaya ç?kmas?na sebep olan faktörler, Çin d?? ticaretinin gelece?i ve izlenecek politikalar, bu haftaki Ekodiyalog sohbetimizin konusunu olu?turuyor.

Ekonomi Gündemi'nden önemli ba?l?klar ?öyle:

Avro Bölgesi Q1 GDP oran? yüzde 0,4 yükseldi

Dönemsel belirlenen GDP oran?n?n 2015'in ilk çeyre?inde, hem Avro Bölgesi'nde hem de AB'de bir önceki döneme göre yüzde 0,4 yükseldi?i aç?kland?.

AB istatistik bürosu Eurostat'tan yap?lan resmi aç?klamaya göre 2014'ün son çeyre?inde GDP iki bölgede de yine ayn? oranda büyüme göstermi?ti.

Önceki y?l?n ayn? çeyre?iyle kar??la?t?r?ld???nda GDP, Avro Bölgesi'nde yüzde 1'lik bir art?? ya?arken 2015'in ilk çeyre?inde AB'deki oran ise yüzde 1,5 oldu.

Üye ülkeler aras?ndaki Çek Cumhuriyeti, K?br?s ve Romanya önceki y?l?n son çeyre?ine göre en büyük art??? ya?ad?. GDP büyümesi yüksek olan di?er ülkeler ise s?ras?yla Polonya, Bulgaristan, ?spanya, Macaristan, Slovenya ve Slovakya.

Litvanya, Estonya, Yunanistan ve Finlandiya'n?n GDP oranlar?nda ise dü?ü? meydana geldi.

Kasiyersiz marketler iki Çin ?ehrinde test edildi

Beijing ve Hangzhou ?ehirlerinde gerçekle?tirilen bir günlük insans?z kasa uygulamas? sona erdi.

Hangzhou'nun merkezindeki Vanguard Marketler Zinciri'ne ait bir ma?azadaki insans?z kasalarda QR kodu ve k?lavuzlar arac?l???yla i?lem yap?ld?.

Mü?teriler barkodlar? okutarak kasiyerlerin i?ini kendileri yapm?? oldular. Telefonlar?yla veya mevcut kutulara nakit para koyarak ödeme yapt?lar.

Mü?terilerden biri bu yeni uygulaman?n çok kullan??l? oldu?unu ve pek çok ki?inin bu yolla al??veri? yapabilece?ini söyledi.

Geçti?imiz Cumartesi gerçekle?tirilen denemede 16 bin 700 yuanl?k (yakla??k 2 bin 700 ABD dolar?) sat?? yap?lmas?na ra?men mü?terilerden elde edilen para yaln?zca 13 bin 700 yuan de?erinde oldu.

Beijing'de deneme yap?lan marketteki çal??anlar ise mü?terilerin baz? ürünleri çald???n? ya da daha az para ödedi?ini bildirdi. ?u anda, Çin'in Kuzeydo?u eyaleti Jilin ve Do?u eyaleti Shangdong gibi bölgelerinde insans?z kasa uygulamas? olan ma?azalar bulunuyor.

Kuyrukta bekleme süresini k?saltan insans?z kasalar?n yurtd???nda h?zla geli?ti?ini kaydeden Vanguard yöneticisi Chen Liucheng, geli?mi? kredi sistemiyle Çin'de daha fazla kasiyersiz marketin aç?laca??n? belirtti.

Deneme, iki ma?aza zinciri ve e-ticaret devi Alibaba taraf?ndan öne sürülen kredi derecelendirme servisi Sesame Credit ile ortakla?a gerçekle?tiriliyor.

OPEC petrol üretim kotas?n? de?i?tirmeme karar? ald?

Petrol ?hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) geçti?imiz Cuma günü petrol üretim kotas?n?n günlük 30 milyon varil ?eklinde devam edece?ini aç?klad?.

Bas?n toplant?s?nda konu?an OPEC Genel Sekreteri Abdulselam El Bedri, OPEC'in karar?n?n piyasa dengelerinin sa?lanmas? yönünde al?nd???n? ve hedeflenen bir petrol fiyat?na sahip olmad?klar?n? söyledi.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
百度